Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναγνώριση Δημόσιας Προϋπηρεσίας (Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.)
Από ποιους παρέχεται Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α.
Σε ποιους παρέχεται Υπαλλήλους της υπηρεσίας
Νομοθετικό πλαίσιο ν.4354/15, ν.4369/16
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3-5 μήνες
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε φορείς του δημοσίου τομέα για μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη.

α) Για μισθολογική κατάταξη (Ν.4354/15):

Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 7)

"Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του φορέα."

Προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται (άρθρο 11)

"Ως προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων λαμβάνεται η προϋπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρων προϋπηρεσιών είναι να μην έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου".

β) Για βαθμολογική κατάταξη (Ν.4369/16):

Βαθμολογική ένταξη − Αναγνώριση προϋπηρεσίας (άρθρο 26)

"Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτόν, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.

Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.

Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης."

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο απλής αίτησης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση υπαλλήλου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Βεβαίωση δημόσιας προϋπηρεσίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προϋπηρεσία δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο-Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Υποβολή αίτησης στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών Διοικητική πρακτική Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 5-10 λεπτά
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Διοικητική πρακτική Γραφείο Πρωτοκόλλου 5-10 λεπτά
3 Αίτημα για έλεγχο γνησιότητας βεβαίωσης στον αρμόδιο φορέα έκδοσης Ν.4305/2014 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ημέρα
4 Επιβεβαίωση ελέγχου γνησιότητας βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα έκδοσης Ν.4305/2014 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1-5 ημέρες
5 Έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης ελέγχου γνησιότητας Ν.4305/2014 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ημέρα
6 Σύνταξη πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών Διοικητική πρακτική Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ημέρα
7 Εισήγηση Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ν.4354/2015 Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 1-5 ημέρες
8 Διαβίβαση αίτησης, εισήγησης και λοιπών δικαιολογητικών και βεβαιώσεων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ν.4354/2015 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ημέρα
9 Συνεδρίαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, Διατύπωση σύμφωνης γνώμης ή μη και Αποστολή πρακτικού στο φορέα Ν.4354/2015 Υπηρεσιακό Συμβούλιο 3-5 μήνες
10α Αν είναι αρνητική, τότε κοινοποίηση πρακτικού συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου στον υπάλληλο Διοικητική πρακτική Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ημέρα
10β Αν είναι θετική, τότε σύνταξη Απόφασης Προέδρου για αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε νέο μισθολογικό κλιμάκιο του Ν.4354/15 και βαθμό του Ν.4369/16 Ν.4354/2015 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1-2 ημέρες
11 Υπογραφή Απόφασης από Πρόεδρο ΝΠΔΔ Διοικητική πρακτική Πρόεδρος ΝΠΔΔ 1-2 ημέρες
12 Κοινοποίηση στον υπάλληλο α) του πρακτικού συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου και β) της Απόφασης του Προέδρου για αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε νέο μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό Διοικητική πρακτική Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ημέρα