Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου A΄ Τάξης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου A΄ Τάξης
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Β.Δ.699/71 (ΦΕΚ 233Α/71)

Ν 298/76 (ΦΕΚ 89Α/76)
Κόστος σε ευρώ 15 €

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Υπομηχανικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή έντυπης αίτησης

Έντυπο άδειας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου ΤΕΙ Α΄ Τάξης

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

15 €

Δικαιούχοι

Α/Α Δικαιούχοι: Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Β΄ Τάξης Προϋπηρεσία 4 ετών, ο ένας χρόνος σε εγκαταστάσεις τάσεως άνω των 1000 V 

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών

(Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Προϋπηρεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Παράβολα Χαρτοσήμου 15 € Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Άδεια εργασίας ή παραμονής (Για αλλοδαπούς) Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Φωτοτυπία οποιασδήποτε άδειας τεχνικού επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου

(Εφόσον υπάρχει τέτοια)

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Β.Δ.699/71 Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο Β.Δ.699/71 Αρμόδιος υπάλληλος
3 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) Β.Δ.699/71 Αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
4 Έκδοση άδειας Β.Δ.699/71 Αρμόδιος υπάλληλος