Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών
Από ποιους παρέχεται Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφαλείας ή αντίστοιχα Αστυνομικό Τμήμα Γενικής Αρμοδιότητας της περιοχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες που πληρούν τις εκ του νομικού πλαισίου προϋποθέσεις.
Νομοθετικό πλαίσιο

• Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997). • Ν.3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/2008) • Υπ' αριθμόν 1016/109/121-ι΄ από 5-8-2009 (Φ.Ε.Κ. 1710/Β΄/2009) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. • Υπ’ αριθμόν 1016/109/149-α’ από 8-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 1967/Β’/2009).

• Υπ' αριθμόν 1016/109/121-ιδ΄ (Φ.Ε.Κ. 571/Β΄/2010) από 20-4-2010 Απόφαση του κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 50
Κόστος σε ευρώ 303
Αρμόδια αρχή Ελληνική Αστυνομία

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών (ατομική επιχείρηση) 5ετούς ισχύος. Ο αιτών που ενδιαφέρεται για την έκδοση άδειας λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών υποβάλλει σχετική αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, στον αρμόδιο υπάλληλο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ή του Τμήματος Ασφάλειας ή του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής του τόπου κατοικίας του. Το αντίστοιχο Τμήμα (μέσω του αρμοδίου υπαλλήλου) εξετάζει αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο και αντίστοιχα εκδίδεται ή όχι η αιτούμενη άδεια.

Σχετική Νομοθεσία

 • Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997).
 • Ν. 3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/2008).
 • Υπ' αριθμόν 1016/109/121-ι΄ από 5-8-2009 (Φ.Ε.Κ. 1710/Β΄/2009) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
 • Υπ’ αριθμόν 1016/109/149-α’ από 8-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 1967/Β’/2009) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
 • Υπ' αριθμόν 1016/109/121-ιδ΄ (Φ.Ε.Κ. 571/Β΄/2010) από 20-4-2010  Απόφαση του κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η διαδικασία απαιτεί αυτοπρόσωπη μετάβαση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Υπηρεσία και χειρόγραφη υποβολή σχετικής αιτήσεως.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Ηλεκτρονικό Παράβολο € 300,00 (Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών)
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο € 3,00 (Άδειες - Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου: http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση χορήγησης της αδείας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αποδεικτικό καταβολής του Ηλεκτρονικού Παραβόλου αξίας € 300,00 (Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών) και του Ηλεκτρονικού Παραβόλου αξίας € 3,00 (Άδειες - Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.). Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της Δ.Ο.Υ. ή φωτοαντίγραφο από Δ.Ο.Υ.. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Οποιοδήποτε έγγραφο (θεωρημένο) από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του ακινήτου της έδρας της επιχείρησης. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α΄/1986). Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Πιστοποίηση Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Φωτοαντίγραφο εγγράφου με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης. Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
9 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Παρατηρήσεις

 • Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο η ημερομηνία έκδοσής τους δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους.
 • Από τη βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της Δ.Ο.Υ. ή το φωτοαντίγραφο πρέπει να προκύπτει η επωνυμία, η έδρα και οι δραστηριότητες, όπως αυτές προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/2008).
 • Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του ακινήτου της έδρας της επιχείρησης μπορεί να είναι το συμβόλαιο αγοράς, ενοικίασης κλπ. Σε περίπτωση χαριστικής παραχώρησης, εκτός του τίτλου ιδιοκτησίας απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του παραχωρούντος στην οποία θα προσδιορίζεται χρονικά η διάρκεια της παραχώρησης. Αν η δωρεάν παραχώρηση γίνεται χωρίς χρονικό προσδιορισμό και με βούληση οριστικής αποξένωσης, απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη (άρθρα 810, 496 και 498 του Αστικού Κώδικα).
 • Για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος: (α) οι Έλληνες πολίτες προσκομίζουν φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή Διαβατηρίου ή Άδειας Ικανότητας Οδήγησης ή Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας όλων των Ασφαλιστικών Φορέων, (β) οι πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. και (γ) οι ομογενείς φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία. Στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη).
 • Στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α΄/1986) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι (α) δε στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως ισχύει κάθε φορά, (β) δεν κρατείται προσωρινά, (γ) δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του προαναφερόμενου άρθρου, (δ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997) και για κάθε έγκλημα που τελέστηκε με δόλο και (ε) δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/2008).
 • Από το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Η ημερομηνία έκδοσης δε θα πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. Αν το Πιστοποιητικό είναι από ιδιώτη γιατρό, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός άδειας λειτουργίας του νομίμου ιατρείου που διατηρεί, η σφραγίδα του, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 • Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
 • Για την έκδοση της άδειας πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του  άρθρου 11 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/2008).
 • Δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών σε πρόσωπα που:

Α) Υπηρέτησαν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό Σώμα, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στην Εθνική επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, αν δεν παρέλθει πενταετία από την έξοδό τους από την υπηρεσία ή το φορέα.

Β) Εργάζονται  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε τράπεζες ή χρηματιστηριακές επιχειρήσεις ή σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και για μια πενταετία από τη διακοπή της εργασίας τους.

Γ) Είναι  σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού των προσώπων που αναφέρονται στα εδάφια 1 και 2, για το διάστημα που τα πρόσωπα αυτά υπηρετούν ή εργάζονται και για μια πενταετία από την έξοδό τους από την υπηρεσία ή φορέα.

 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος κράτους – μέλους της Ε.Ε. που οι δικαστικές και στρατολογικές Αρχές δεν εκδίδουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, απαιτείται η υποβολή εγγράφου Δημόσιας Αρχής του κράτους – μέλους που να βεβαιώνει τούτο (επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα).
 • Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών σχετικό τυγχάνει το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 1016/109/121-ι΄από 05-08-2009 (Φ.Ε.Κ. 1710/Β΄/2009) Απόφασης κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 1016/109/121-ιδ΄(Φ.Ε.Κ. 571/Β΄/2010) από 20-04-2010 Απόφασης κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
 • Τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά καταβάλλονται από τον αιτούντα με παράβολο σε ηλεκτρονική μορφή (e –παράβολο).

Διαδικασία

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή Δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών. Για την έκδοση της Άδειας πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008 (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/2008). Αρμόδιος Υπάλληλος Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", ως ισχύει, η διαδικασία πρέπει να διεκπεραιωθεί εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της Αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
2 Δέσμευση των Ηλεκτρονικών Παραβόλων. Αρμόδιος Υπάλληλος
3 Πρωτοκόλληση Αίτησης. Αρμόδιος Υπάλληλος
4 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης. Αρμόδιος Υπάλληλος
5 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ότι αυτός δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Αρμόδιος Υπάλληλος
6 Σύνταξη Άδειας Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών. Αρμόδιος Υπάλληλος
7 Υπογραφή Άδειας Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών. Αρμόδιος Υπάλληλος
8 Παραλαβή Άδειας Λειτουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών από τον ενδιαφερόμενο πολίτη. Αρμόδιος Υπάλληλος